RoRo

M/V Fionia Sea

2BQZ6 - Brittisk flagg
Class: Ice Class 1A, 19200 Kw, AMS, ACCU, NBL, TCM, IMO no: 9395355
Byggd 2009 på Jinling Shipyard - Nanjing/China

RoRo

M/V Jutlandia Sea

SBZE - Svensk flagg
Class: Ice Class 1A, 19200 Kw, AMS, ACCU, NBL, TCM, IMO no: 9395355
Byggd 2009 på Jinling Shipyard - Nanjing/China

RoRo

M/V Tavastland

SKEC – Svensk flagg
Klass: DNV 1A1 IMO no: 9334959
Byggd 2006 på Aker Yards OY, Rauma

RoRo

M/V Thuleland

SKEI – Svensk flagg
Klass: DNV 1A1 IMO no: 9343261
Byggd 2006 på Aker Yards OY, Rauma

RoRo

M/V Tundraland

SKHZ – Svensk flagg
Klass: DNV 1A1 IMO no: 9343273
Byggd 2007 på Aker Yards OY, Rauma

Fyll i formuläret

Kontakta oss