Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy Allmän

WALLENIUS SOL AB (”WSAB”) värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. WSAB har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på WSAB uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

Personuppgifter som vi samlar in

WSAB behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang. Beroende på din relation till WSAB kan exempelvis någon av följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

  • identifieringsuppgifter: namn och personnummer,
  • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, mailadresser,
  • CV med utförda utbildningar, betyg, referenser (vid jobbansökningar),
  • försäkringsuppgifter,
  • sådan information som inhämtas vid påbörjande och utförande av ett köpeavtal/tjänstavtal
  • IP-adress, cookies och övrig trafikdata, samt
  • bilder.

Bland dessa uppgifter kan även eventuella känsliga uppgifter och personnummer förekomma.

Personuppgifterna samlas i de flesta fall in med dig som uppgiftslämnare. Personuppgifter kan därutöver komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Användandet av personuppgifter

WSAB behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot anställda, kunder, leverantörer och arbetssökande. Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kontakter, bjuda in till evenemang och utveckla verksamheten. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Om du söker anställning på WSAB kommer vi hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringen. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringar kommer vi att fråga om ett samtycke för detta.

Om du däremot enbart besöker vår hemsida samlas och behandlas inga andra personuppgifter än cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsarens inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se).

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål. Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har WSAB rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och WSAB.

Mottagare av personuppgifter

WSAB kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv, till tredje part såsom företag som WSAB har en affärsrelation med och myndigheter. Merparten av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. WSAB delar bara personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

WSAB kan också komma att dela uppgifter med dess personuppgiftsbiträden där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. WSAB har skriftliga avtal med dess personuppgiftsbiträden och genomför löpande kontroller av personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter samt följer våra begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter till tredje man i utanför EES.

Säkerhetsåtgärder

WSAB har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Dina rättigheter som behandlad

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av WSAB har du rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtalet är aktivt och två år därefter. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av uppdrag sparas enligt fastslagen gallringsrutin. WSAB arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är WALLENIUS SOL AB, 559182-1037. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på dataskydd@wallenius-sol.com.