Hoppa till huvudinnehåll

Fit for 55 – så påverkas sjöfarten

Bild
Isigt hav
Words: Maritha Arcos
Photo: Shutterstock/ Svensk sjöfart

När EU-kommissionen presenterade klimatpaketet Fit for 55 stod det klart att sjöfarten kommer att beröras på flera punkter. För att nå målet om ett klimatneutralt EU förväntas redare ta stort eget ansvar och större kostnader. Svensk Sjöfart är positiva men ser också flera utmaningar.

Nollutsläpp 2050 - det är ett av målen i Europeiska kommissionens klimatpaket Fit for 55 som presenterades i juli 2021. För att nå dit skall koldioxidutsläppen minska med 55 procent före år 2030, jämfört med år 1990, och för sjöfarten finns det ett antal förslag som är extra anmärkningsvärda. Några av de viktigaste punkterna handlar om energiskatter och förändringar i handeln med utsläppsrätter.

Risk för ett lapptäcke av regler 

När Fit for 55 presenterades gick Svensk Sjöfart ut med ett pressmeddelande där man välkomnade förslaget. Samtidigt vill Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, betona att han ännu hellre hade sett att regelverken tagits fram på global nivå.
–  Det är positivt att EU tar fram verktyg för hur vi ska ta oss vidare i klimatarbetet. Däremot finns det risk att den internationella sjöfarten får ett lapptäcke av regler att förhålla sig till globalt. Vi hade helst sett att det hade gjorts via IMO (International Maritime Organization) i stället, så det blir samma regler i hela världen, säger han.

Bild
Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart

Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart

Utsläppsrätter och beskattning

Sjöfarten transporterar 90 procent av alla handelsvaror och i dag är större delen av allt fartygsbränsle fossilt. Nu vill EU att sjöfarten från och med 2023 inkluderas i utsläppsrättshandeln, även kallat EU ETS. Syftet är att minska skillnaden i pris mellan fossilt och fossilfritt bränsle. Genom att man blir tvungen att köpa utsläppsrätter för att få släppa ut koldioxid, kommer man helt enkelt att få betala för att köra på fossilt bränsle.
– På pappret finns det biogas, ammoniak och el, men inte i de volymer som är nödvändiga. Vissa kunder är villiga att betala mer för en grön transport, men om alla vill det – då finns det helt enkelt inte tillräckligt med grönt för att alla ska kunna köra på det i dagsläget, säger Fredrik Larsson

EU-kommissionen föreslår också att det i dag helt obeskattade sjöfartsbränslet skall beskattas.
– Med handen på hjärtat så kan man knappast hävda att det sneddriver konkurrensen, för det är snarare så att det redan är sneddrivet att sjöfarten åkt runt på obeskattat bränsle. Men faktum är att det kommer att bli dyrt för fartygsägarna och hur det kommer att påverka affärsmodellerna vet ingen idag, säger Fredrik Larsson. 

Vi har fartyg som vill koppla upp sig här och nu, det här borde man kunna göra snabbare
Fredrik Larsson
Svensk Sjöfart

FuelEU Maritime

En annan del av EU-kommissionens förslag är FuelEU Maritime, vars syfte är att öka efterfrågan på icke-fossila bränslen genom att stegvis reducera växthusgaserna från fartyg över 5000 GT.
– Liknande system finns ju redan för bilister men skillnaden är att där är det bränsleleverantören som är ålagd att blanda i en viss procent förnybart. I det här förslaget blir det fartygsägaren som måste ansvara för att iblandningen sker och att det man blandar i är fossilfritt genom hela kedjan, det blir väldigt komplicerat att kontrollera för den enskilde fartygsägaren, säger Fredrik.

Bild
RoRo-fartyget Botnia Enabler

Nya fartyg redan redo

Även om Fit for 55 i det stora hela är ett ambitiöst lagstiftningsförslag med korta ledtider menar Svensk Sjöfart att uppdateringen av Alternative Fuel Infrastructure Regulation är för snäll. 
– EU vill ha landström för container och passagerarfartyg i kärnhamnarna 2030. Vi vill att man tidigarelägger datumet och inkluderar alla fartygstyper. Vi har fartyg som vill koppla upp sig här och nu, det här borde man kunna göra snabbare, säger Fredrik Larsson

Ett av de rederier som är i full gång med att utveckla sin klimat- och miljöfärdplan är WALLENIUS SOL. Med två nya multi-fuel fartyg som snart är leveransklara känner de sig bra rustade för att klara de anpassningar som måste göras och tittar nu på ytterligare åtgärder.
– Oavsett vad man tycker, om lagar och regler som rejält ökar ens kostnader, så vet vi alla att det måste till ekonomiska styrmedel för att få det nödvändiga att hända. Vi måste alla bidra till omställningen mot en klimatsmartare värld, säger Ragnar Johansson, VD WALLENIUS SOL AB

Fit for 55 i korthet

Fit for 55 kommer att påverka alla industrisektorer, och för sjöfarten finns det fyra förslag som kommer att få stor påverkan:

European Trading System (ETS) Directive

Från och med 2023 kommer sjöfarten att omfattas av EU:s utsläppsrättshandel för CO2. Alla utsläpp inom EU kommer att inkluderas, men endast 50% för resor till och från EU. Infasningsperiod: 20% täckning 2023 och 100% år 2026. 

FuelEU Maritime Regulation

En ny förordning som träder i kraft 2025 och ställer krav på fartygs växthusgasavtryck. Växthusgasintensiteten för den energi som används ombord ska förbättras med 2% till 2025, 6% till 2030, 13% till 2035, 26% till 2040, 59% till 2045 och 75% till 2050.  Förordningen kräver också att container och passagerarfartyg, från och med 2030, kopplar upp på landström vid vistelser på över 2 timmar.

Alternative Fuel Infrastructure Regulation

En uppdatering av befintligt direktiv innebär att EU:s medlemsländer ska öka tillgängligheten av LNG till 2025 och elförsörjning på land till 2030 i EU:s kärnhamnar (TEN-T).

Energy Taxation Directive

Från och med den 1 januari 2023 skall konventionella bränslen beskattas mellan EU-hamnar. För tung eldningsolja kommer den nya skattesatsen att vara cirka 37 euro per ton. LNG kommer initialt att beskattas med en skattesats på 0,6 euro per GJ. Alternativa bränslen kommer att vara skattebefriade under en tioårsperiod.

 

Källa: DNV GL